VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Internetový obchod na adrese https://www.nazdravi.cz (dále jen "internetový obchod") je provozován společností Benz Praha, s.r.o., IČ 25102770, se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 49843, (dále jen "prodávající"), bankovní spojení: ...................., č. účtu: .....................

Kontakty: kontaktní osoba: paní Petra Hájková, e-mail: hajkova@benzpraha.cz, tel.č.: + 420 777 320 269, datová schránka: ...........................

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Benz Praha, s.r.o. (dále jen "prodávající") byly zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

1.4. Kupující je osobou, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.7. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter, nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím v internetovém obchodě. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a závislé na aktuálním stavu skladových zásob.

3.2. Svou objednávkou prohlašuje kupující závazně, že má zájem o jím zvolené zboží. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

- vyplněním objednávkového formuláře na stránkách internetového obchodu bez registrace.

3.3. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro uzavření kupní smlouvy a bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Náležitostmi objednávky jsou zejména následující údaje:

 • jméno, příjmení a adresu pro doručení zboží,
 • název zboží dle ceníku, množství kupovaného zboží,
 • způsob odebrání, resp. doručení zboží,
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

3.4. Minimální výše objednávky stanovena není. Výše dopravného je uvedena vždy pro zvolený způsob dopravy, resp. zvoleného dopravce. Při objednávce nad 1.500,- Kč vč. DPH je doprava na území České republiky zdarma. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a nese je kupující.

3.5. Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem, kliknutím na tlačítko "Do košíku" a dále pokračuje dle uvedených instrukcí, tj. zvolí požadované množství, způsob dopravy a způsob platby. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku", čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

3.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.

3.7. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

3.8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.9. Prodávající zašle kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem "Momentálně nedostupné" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

3.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.13. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.14. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Platební podmínky

5.1.1. S kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.1.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č....., vedený u..... ,

- bezhotovostně platební kartou,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány....,

- bezhotovostně prostřednictvím službu PayPal,

- dobírkou v hotovosti při předání zboží,

- v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.

Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

5.1.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do .... dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.1.4. Při volbě platby bezhotovostním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.1.5. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

5.1.5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.1.6. Při volbě platby přes službu PayPal bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého PayPal účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na PayPal účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z PayPal účtu kupujícího.

5.1.7. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

5.1.8. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

5.1.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

5.2. Způsob dopravy

5.2.1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

5.2.2. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

5.2.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

5.2.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží může převzít kupující nebo osoba k tomu kupujícím pověřená. Tato osoba se musí v případě požádání prodávajícího dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.2.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.2.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího vs Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

5.2.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.3. Dodací lhůta

5.3.1. Prodávající se při zohlednění podmínek uvedených níže zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky a přes službu PayPal prodávající odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.Pokud bude objednávka uskutečněna v pracovní den do 9:30 hod., dojde běžně k jejímu doručení týž den, v případě objednání zboží po 9:30 hod. bude objednané zboží doručeno v první pracovní den následující po jeho objednání či jiný den určený kupujícím. Termín dodání se může prodloužit až do 7 pracovních dnů od objednání zboží, např. z důvodu nedodání zboží dodavatelem prodávajícího. V případě, že nebude možné dodat objednávku vyřídit ve stanoveném termínu (technické problém, vyprodání a jiné), telefonicky nebo emailem bude kupující vyrozuměn o novém termínu dodání.

5.3.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

6.7. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

6.8. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:

- není možné uplatňovat opakovaně,

- nelze vzájemně kombinovat,

- nelze použít na nákup dalších poukazů.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při vrácení zboží kupující uvede důvod vrácení a do zásilky vloží doklad o nabytí zboží (fakturu).

7.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- v dalších případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

7.4. Rozhodne-li se kupující využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy, musí odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) oznámit prodávajícímu písemně ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

7.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě, že:

 • kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky,
 • kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky,
 • kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků (dopravné, apod.),
 • kupující již dříve neuhradil a/nebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku).

7.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních či hygienických předpisů.

8.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná informace obdobného významu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží, kde dodržení takové lhůty není z povahy zboží možné (potraviny rychle podléhající zkáze), u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

8.3. V případě výskytu vady zboží má kupující právo provést vůči prodávajícímu reklamaci vadného zboží. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož i podmínky řešení reklamace upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa - https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

11.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.8. Přílohou obchodních podmínek je reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem .......

------

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Benz Praha, s.r.o., IČ 25102770, se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 49843 (dále také "My"), jako správce osobních údajů, Vás chce informovat o tom, jakým způsobem zpracovává, shromažďuje, využívá a ukládá Vaše osobní údaje.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,

2. za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,

3. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva,

4. jaké jsou ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů naše povinnosti.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese hajkova@benzpraha.cz nebo na adrese našeho sídla.

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji. Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s účastí v našem věrnostním programu, dále údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s obchodní spoluprací a osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Zpracování osobních údajů dětí

Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti Benz Praha,s.r.o. prostřednictvím našeho webu nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme mimo naši zákonnou povinnost shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že nám byly zaslány osobní údaje osoby mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese hajkova@benzpraha.cz nebo na adrese našeho sídla.

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb, používáme k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, dále pro splnění zákonných povinností či případně, pokud je to nezbytné pro naši obranu, k vedení řízení nebo vznesení nároku proti Vám nebo třetí osobě. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 18 měsíců od jejich získání a dále jsou v omezeném rozsahu uchovávány z důvodu uplatnění možných nároků, nejdéle však po dobu deseti let od jejich poskytnutí pro služby či realizace obchodní spolupráce.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s účastí na věrnostním programu, prostřednictvím jeho provozovatele, používáme pro účely plnění našich závazků z tohoto programu po dobu Vaší účasti na tomto programu.


Vaši e-mailovou adresu poskytnutou nám pro účely zasílání reklamních sdělení dále zpracováváme po dobu pěti let od jejího poskytnutí proto, abychom Vás informovali o službách, událostech nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Právním odůvodněním zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto účely je Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat dopisem adresovaným naší společnosti, e-mailem na adrese hajkova@benzpraha.cz nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich reklamních a marketingových e-mailů.

Naše společnost využívá služeb třetích stran při zasílání e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen nebo zda došlo ke kliknutí na odkaz uvedený v e-mailu a Naše společnost tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito e-maily. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům,

b) právo na opravu,

c) právo na výmaz ("právo být zapomenut"),

d) právo na omezení zpracování údajů,

e) právo vznést námitku proti zpracování,

f) právo na přenositelnost údajů,

g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese hajkova@benzpraha.cz nebo na adrese našeho sídla.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. V případě opakovaných žádostí uplatňovaných krátce po sobě je možné žádosti nevyhovět, případně za ni požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady. Z důvodu Vaší ochrany můžeme, v určitých případech musíme, před provedením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují práva či soukromí dalších subjektů, nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat od nás Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů; popřípadě je na Vaši žádost poskytneme jinému jednoznačně určenému správci My, je-li to technicky proveditelné.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Vyžadujeme od Vás a zpracováváme údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji vyřídíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit, nejvíce však o další dva měsíce.

Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení, nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu hajkova@benzpraha.cz nebo na adrese našeho sídla. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Využíváme však služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, poskytování účetních a právních služeb, realizaci propojení hostů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto činností, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, bude informace o této skutečnosti k dispozici na našich webových stránkách. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.12. 2021


-------

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vychází ze Všeobecných obchodních podmínek společnosti Benz Praha, s.r.o.
  2. Reklamační řád je určen pro nákup zboží kupujícím - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. je určen výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.nazdravi.cz, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího (dále jen "reklamace").
 2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních a hygienických předpisů.

2.2 Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední a jde-li o smlouvu v jakosti a provedení vhodnými pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně prodávající.

2.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu.

 1. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE), LHŮTY

3.1 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí (při doručení) kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3.2 Kupujícímu se doporučuje předané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout prodávajícímu, a to např. vyznačením na daňovém dokladu ke zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady (např. propadlá expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje kupující zboží v záruční době u prodávajícího.

3.3 Kupující může uplatnit svá práva z vadného plnění informováním prodávajícího telefonicky, e-mailem, písemně. V případě výskytu vady může kupující uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, nebo v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

3.4 Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

3.5 Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace, prodávajícímu. K reklamaci je třeba doložit doklad o nabytí zboží (fakturu), ev. osvědčující datum a místo převzetí zboží. Zboží je v kompletním stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo nabytí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

3.6 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či dokladu osvědčujícím datum a místo převzetí zboží.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka za jakost zboží se nevztahuje na poškození:

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 3. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
 1. ZPŮSOBY REKLAMACE

4.1 Má-li zboží vadu, která je odstranitelná, může kupující požadovat i dodání nového zboží. Je-li však dodání nového zboží neúměrné, má kupující právo na doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že kupující nesjedná nápravu v přiměřené době nebo by sjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

4.2 Má-li zboží vadu, která je neodstranitelná, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

4.3 Volbu způsobu reklamace dle ust. čl. 4.2 má kupující.

4.4 Kupující má právo odstoupit od smlouvy: - pokud má zboží podstatnou vadu, - při větším počtu vad zboží.

4.5 V souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to i od jednotlivé položky zboží.

4.6 Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.7 V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno v této lhůtě) na bankovní účet kupujícího, z nějž kupující cenu uhradil, případně na jiný bankovní účet kupujícím písemně sdělený prodávajícímu, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

 1. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, PRŮBĚH REKLAMACE
  1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
  3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

5.6 Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

5.7 Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním objednaného zboží, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží.

5.8 Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

5.9 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.10 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, ust. § 2099 až 2117 a ust. § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne ...